top of page

Group

Public·15 members
Monney Willy
Monney Willy

Akta 267 Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982pdf


Akta 267 Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982pdf
Akta 267 Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982 adalah sebuah undang-undang Malaysia yang mengawal dan menguruskan perancangan pembangunan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Akta ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang selaras dengan dasar-dasar perancangan, kepentingan awam dan kelestarian alam sekitar.


Akta ini mengandungi sepuluh bahagian yang merangkumi pelbagai aspek perancangan wilayah persekutuan, antaranya:


DOWNLOAD: https://t.co/eeQ3WkROVz


 • Bahagian I: Menetapkan takrifan istilah-istilah yang digunakan dalam akta ini. • Bahagian II: Menubuhkan Lembaga Perancangan Wilayah Persekutuan sebagai badan berkuasa perancangan wilayah persekutuan. • Bahagian III: Menetapkan kuasa-kuasa dan fungsi-fungsi Lembaga Perancangan Wilayah Persekutuan. • Bahagian IV: Menyediakan prosedur-prosedur untuk penyediaan, penggubalan, pengubahsuaian dan pelaksanaan Rancangan Struktur Wilayah Persekutuan dan Rancangan Kawasan Wilayah Persekutuan. • Bahagian V: Menyediakan prosedur-prosedur untuk permohonan, pemberian, penolakan, pembatalan dan rayuan lesen pembangunan. • Bahagian VI: Menyediakan prosedur-prosedur untuk penguatkuasaan akta ini, termasuk kuasa-kuasa penyiasatan, penyitaan, penahanan, penggantungan, pemulihan dan penghakiman. • Bahagian VII: Menyediakan prosedur-prosedur untuk penyelesaian pertikaian, rayuan dan semakan kehakiman berkaitan dengan akta ini. • Bahagian VIII: Menyediakan peruntukan-peruntukan khas berkaitan dengan zon-zon khas, kawasan-kawasan lindung nilai, kawasan-kawasan warisan dan kawasan-kawasan sensitif alam sekitar. • Bahagian IX: Menyediakan peruntukan-peruntukan umum berkaitan dengan kuasa-kuasa menteri, peraturan-peraturan, perintah-perintah, notis-notis dan kompaun-kompaun. • Bahagian X: Menyediakan peruntukan-peruntukan pelaksanaan akta ini, termasuk peralihan kuasa-kuasa dan fungsi-fungsi dari badan-badan berkuasa lain kepada Lembaga Perancangan Wilayah Persekutuan.Akta ini telah diwartakan pada 18 Mac 1982 dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 9 Mac 1982. Bahagian I, II dan III akta ini telah berkuat kuasa pada 25 Ogos 1982 manakala Bahagian IV hingga X akta ini telah berkuat kuasa pada 15 Ogos 1984. Akta ini telah menggantikan Akta (Perancangan) Bandar dan Desa (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1976 (Akta 202) yang terpakai sebelumnya.


Akta ini telah dipinda beberapa kali sejak diperkenalkan. Pindaan-pindaan terbaru akta ini adalah seperti berikut:


 • P.U. (A) 221/2021 - Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pindaan) 2021 - Berkuat kuasa pada 7 Mei 2021 - Mempinda seksyen-seksyen 2, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A dan 30 akta ini. • P.U. (B) 258/2021 - Perintah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pembatalan) 2021 - Berkuat kuasa pada 7 Mei 2021 - Membatalkan Perintah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pindaan) (No.2) 2018 [P.U. (B) 682/2018]. • P.U. (B) 260/2021 - Perintah (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pindaan) (No.2) 2021 - Berkuat kuasa pada 10 Mei 2021 - Mempinda perenggan-perenggan 3(1)(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y) dan (z) Perintah (Perancangan) Wilayah Persekutuan [P.U. (B) 383/1984]. • P.U. (A) 326/2021 - Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan (Pindaan) (No.2) 2021 - Berkuat kuasa pada 3 Ogos 2021 - Mempinda seksyen-seksyen 2, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 15B, 16B, 17B, 18B, 19B, 20B, 21B dan Jadual Pertama akta ini. • P.U. (B) 407/2021 - Perintah Kuat Kuasa Akta Perancangan Wilayah Persekutuan [Akta A1670] - Berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri Wilayah Persekutuan dengan notis dalam Warta - Menetapkan tarikh kuat kuasa bagi Akta Perancangan Wilayah Persekutuan [Akta A1670] yang telah diwartakan pada [P.U.](A)326/2021.Akta ini boleh didapati dalam bentuk pdf di laman web Pejabat Peguam Negara Malaysia. Akta ini juga boleh didapati dalam bentuk buku di perpustakaan-perpustakaan awam seperti Perpustakaan Negara Singapura dan Perpustakaan Elektronik Unit Perancang Ekonomi.


Akta ini adalah penting untuk diketahui oleh semua pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam pembangunan wilayah persekutuan. Akta ini menetapkan garis panduan dan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pemaju-pemaju, pemilik-pemilik tanah, penduduk-penduduk dan pihak berkuasa tempatan dalam merancang dan melaksanakan projek-projek pembangunan di wilayah persekutuan. Akta ini juga memberi perlindungan kepada alam sekitar dan warisan budaya yang terdapat di wilayah persekutuan.


Akta ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Malaysia untuk memastikan pembangunan yang mampan dan bersepadu di wilayah persekutuan. Akta ini juga mencerminkan komitmen kerajaan Malaysia untuk memenuhi matlamat-matlamat Agenda Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang antaranya adalah untuk membuat bandar-bandar dan komuniti-komuniti menjadi inklusif, selamat, tahan lasak dan mampan.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page